เปิดระบบส่งบทคัดย่อ ทุน URMF

โพสเมื่อ 22 March 2021

ระบบรวบรวม ผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
https://www.sci.ku.ac.th/kustars/

เปิดระบบส่งผลบทคัดย่อ Abstract ในนโยบายทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี พัฒนาคุณภาพโครงงาน และเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงงานในรูปแบบ E-Poster นั้น โดยมีกำหนดการส่งผลงานดังนี้

ผลงาน หมดเขตการส่ง รูปแบบ และ ข้อปฏิบัติ แบบฟอร์มการส่ง
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
บทคัดย่อ 26 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564

http://bit.ly/3lmJWrf

e-poster และ clip vdo 21 เมษายน 2564 24 – 25 พฤษภาคม 2564 เปิดระบบให้ส่งผลงาน
27 มีนาคม 2564