กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตร
 • วท.บ. (จุลชีววิทยา)
 • วท.ม. (จุลชีววิทยา)
 • ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ด้านพื้นฐานทางจุลชีววิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์และอนุกรมวิธานของจุลชีววิทยา รวมทั้งด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ทางอาหาร น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม ทางการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

การประกอบอาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง

หลักสูตร
 • วท.บ. (ชีวเคมี)
 • วท.ม. (ชีวเคมี)
 • ปร.ด. (ชีวเคมี)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมีพืช ชีวเคมีสัตว์ ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ชีวเคมีประยุกต์ในการเกษตร และอุตสาหกรรม และชีวเคมีทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาที่กล่าวถึงโครงสร้าง สมบัติ การทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของชีวโมเลกุลในพฤติกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

การประกอบอาชีพ

สามารถปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และยา

หลักสูตร
 • วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาพฤกษศาสตร์
 • วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
 • ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพืชทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชีวโมเลกุล เซลล์ จนถึงพืชทั้งต้น การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลลิซึม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการสร้างพืชสายพันธุ์ใหม่

การประกอบอาชีพ

หน่วยงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืช เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองสวนกรุงเทพมหานครฯ สวนหลวง ร.9 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ธุรกิจผลิตพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น

หลักสูตร
 • วท.บ. (พันธุศาสตร์)
 • วท.ม. (พันธุศาสตร์)
 • ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์พื้นฐาน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์สภาวะแวดล้อม พันธุศาสตร์ประยุกต์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

การประกอบอาชีพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

หลักสูตร
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)
 • วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางนิวเคลียร์ รังสีสุขภาพและการป้องกัน เทคนิคการวัดรังสี ชีววิทยารังสี รังสีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสี รังสีและการกลายพันธุ์ การวิเคราะห์โดยวิธีทางนิวเคลียร์ การใช้รังสีและไอโซโทปในการเกษตร เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นต้น

การประกอบอาชีพ

นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา การเกษตรและการใช้ประโยชน์จากรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กัมมันตภาพรังสีควบคุมผลิตภัณฑ์

หลักสูตร
 • วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาชีววิทยาและสาขาสัตววิทยา
 • วท.ม. (สัตววิทยา)
 • วท.ม. (ชีววิทยา)
 • ปร.ด. (สัตววิทยา)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ชีววิทยา ศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์และมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล์ ชีววิทยาพัฒนาการการเพาะเลี้ยงเซลล์ และเทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สัตววิทยา ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา นิเวศวิทยาของสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

การประกอบอาชีพ

อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร หน่วยวิจัยโรงพยาบาล กรมปศุสัตว์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตอาหารและยา