คณะวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่งแก่ประเทศชาติ เรามีความเชื่อว่าการหล่อหลอมคนให้เป็นคนดีและประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากพื้นฐานครอบครัว ที่อบอุ่นดังนั้นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนจึงมีความตั้งใจที่จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุดเพื่อให้นิสิตที่เข้าสู่รั้วของคณะวิทยาศาสตร์รู้สึกว่านี่คือบ้านหลังที่สอง รู้สึกปลอดภัย และมีกำลังใจที่จะศึกษาให้สำเร็จและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป


ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 13 ภาควิชา ได้แก่


หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) 16 สาขาวิชาได้แก่

 1. เคมี
 2. เคมีอุตสาหกรรม
 3. เคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. ฟิสิกส์
 5. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 6. จุลชีววิทยา
 7. ชีวเคมี
 8. ชีววิทยา
 9. พฤกษศาสตร์
 10. พันธุศาสตร์
 11. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 13. คณิตศาสตร์
 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 15. สถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 16. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 15 สาขาวิชาได้แก่

 1. คณิตศาสตร์
 2. เคมี
 3. จุลชีววิทยา
 4. ชีวเคมี
 5. ชีววิทยา
 6. พฤกษศาสตร์
 7. พันธุศาสตร์
 8. ฟิสิกส์
 9. มาตรวิทยา
 10. รังสีประยุกต์และไอโซโทป
 11. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 12. วิทยาการวัสดุนาโน
 13. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 14. สถิติ
 15. สัตววิทยา

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) 12 สาขาวิชาได้แก่

 1. วิชาเคมี
 2. จุลชีววิทยา
 3. ชีวเคมี
 4. พฤกษศาสตร์
 5. พันธุศาสตร์
 6. ฟิสิกส์
 7. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 9. สถิติ
 10. สัตววิทยา
 11. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 12. วิทยาการวัสดุนาโน