งานบริการการศึกษา

บงกช วัดเมือง
หัวหน้างานบริการการศึกษา
fscibks@ku.ac.th
โทร 646141

หน่วยหลักสูตร

นวรัตน์ สามารถ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
fscimnr@ku.ac.th
โทร 646142

หน่วยพัฒนา

กฤษณะ อ่วมทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
fscikno@ku.ac.th
โทร 646143

Our Lab Image

ณัฏฐณิชา สุขพอดี
วิชาการ
fsci@ku.ac.th
โทร 646176

หน่วยทะเบียนและวัดผล

ชนินทร โสรถาวร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
fscicts@ku.ac.th
โทร 646144

Our Lab Image

กชกร อิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscikki@ku.ac.th
โทร 646145