หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา
Head of Departments

Our Lab Image

ผศ.ดร. ภัททิรา เรืองสินทรัพย์หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

Our Lab Image

รศ.ดร. วราภรณ์ พาราสุขหัวหน้าภาควิชาเคมี

Our Lab Image

ผศ.ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

Our Lab Image

ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

Our Lab Image

ผศ.ดร. ณัฏฐา เสนีวาสหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

Our Lab Image

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์

Our Lab Image

รศ.ดร. พงศกร จันทรัตน์หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

Our Lab Image

ผศ.ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Our Lab Image

ผศ.ดร. ผกาเกษ วัตุยาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Our Lab Image

อาจารย์ พงศกร จิวาภรณ์คุปต์หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Our Lab Image

ผศ.ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์

Our Lab Image

ดร. สุดารัตน์ นิจสุนกิจหัวหน้าภาควิชาสถิติ

Our Lab Image

ผศ.นสพ.ดร. วีระศักดิ์-ฟุ้งเฟื่องหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

Our Lab Image

รศ.ดร. พีรนุช จอมพุกหัวหน้าศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี