คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Dean, Faculty of Science

Our Lab Image

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
Associate Professor Apisit Songsasen, Ph.D.

รองคณบดี
Associate Deans

Our Lab Image

รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Our Lab Image

ผศ.ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

Our Lab Image

ผศ.ดร. สุริยา ณ หนองคายรองคณบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีดิจิทัล

Our Lab Image

ผศ.ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Our Lab Image

ผศ.ดร. จริน กาญจนวรินทร์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

Our Lab Image

ผศ.ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุลรองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

Our Lab Image

ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวชรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา

Our Lab Image

ผศ. สายใจ ชาญเศรษฐิกุลรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Deans

Our Lab Image

รศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พสวท. และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์

Our Lab Image

ผศ.ดร. บุญธนา วรรณเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานงานโรงเรียน

Our Lab Image

ดร. พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

Our Lab Image

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา

Our Lab Image

รศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Our Lab Image

ผศ.ดร. วิชชา อิ่มอร่ามผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ

Our Lab Image

ผศ. พบสิทธิ์ กมลเวชชผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานงานธุรกิจ

Our Lab Image

ผศ.ดร.ณัฐสมน เพชรแสงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

Our Lab Image

รศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ