คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Dean, Faculty of Science

Our Lab Image

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
Associate Professor Apisit Songsasen, Ph.D.

รองคณบดี
Associate Dean

Our Lab Image

ศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Our Lab Image

ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวชรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Our Lab Image

ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่ามรองคณบดีฝ่ายบริหาร

Our Lab Image

ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

Our Lab Image

รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทรรองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

Our Lab Image

ผศ.ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุลรองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

Our Lab Image

รศ.ดร.ราตรี วงศ์ปัญญารองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Our Lab Image

รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

Our Lab Image

รศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

Our Lab Image

ดร.พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคงรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

Our Lab Image

ผศ.ดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยารองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Deans

Our Lab Image

รศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตทุนด้านวิทยาศาสตร์

Our Lab Image

ผศ.ดร.ณัฐสมน เพชรแสงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Our Lab Image

ดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

Our Lab Image

ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Our Lab Image

ดร.ธารินี สาลีโภชน์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์

Our Lab Image

รศ.ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน