กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

หลักสูตร
 • วท.บ. (เคมี)
 • วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
 • วท.ม. (เคมี)
 • ปร.ด. (เคมี)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับความูร้พื้นฐานทางเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ เคมีทั่วไป และเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งวิศวกรรมเคมี โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเข็มแข็งในวิชาเคมี ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ มีความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ

การประกอบอาชีพ

สามารถเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชน เช่น นักเคมีในสถานบริการการแพทย์ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและแปรรูป ภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม

หลักสูตร
 • วท.บ. (ฟิสิกส์)
 • วท.ม. (ฟิสิกส์)
 • วท.ม. (มาตรวิทยา)
 • ปร.ด. (ฟิสิกส์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติทั้งหลาย โดยเน้นฟิสิกส์สารควบแน่น ฟิสิกส์เชิงเคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์-สารสนเทศควอนตัม ฟิสิกส์วัสดุ ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์ประยุกต์ และวัสดุนาโน

การประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การสื่อสาร เป็นต้น

หลักสูตร
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ อันประกอบด้วยบรรยากาศ อุทกภาค ชีวภาคและธรณีภาคของโลก รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

การประกอบอาชีพ

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หลายแห่ง เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตินิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันอัญมณีแห่งชาติ และบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การสำรวจทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ เป็นต้น

หลักสูตร
 • วท.ม (วิทยาการวัสดุนาโน)
 • ปร.ด (วิทยาการวัสดุนาโน)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

การศึกษาเป็นลักษณะสหวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางเคมีและฟิสิกส์ การพัฒนางานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การสังเคราะห์ในระดับโมเลกุล จนถึงการขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ทั้งในระดับจุลภาคถึงมหภาค และต่อยอดไปถึงการใช้งานได้จริง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพ

งานที่เกี่ยวกับวัสดุกำลังเป็นที่ต้องการทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานในหน่วยงานวิจัย สถานศึกษา และภาคอุตสาหกรรม