กรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทอาจารย์ประจำ โดยการเลือกตั้ง

Our Lab Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ปนานนท์อาจารย์ประจำ

Our Lab Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวยอาจารย์ประจำ

Our Lab Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรีอาจารย์ประจำ