หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ปานทิพย์ ชัยจักร์
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fsciptc@ku.ac.th
โทร 646127

Our Lab Image

สายัน จิวจรัสรงค์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
fscisyj@ku.ac.th
โทร 646131

Our Lab Image

สุรศักดิ์ ผลชอุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
fsci......@ku.ac.th
โทร 646133

Our Lab Image

มานิตย์ โสรส
พนักงานขับรถยนและบริการงานซ่อมบำรุง

โทร

Our Lab Image

ภิญญดา วงษ์กรานต์
พนักงานสถานที่
fscipdvo@ku.ac.th
โทร 646124

Our Lab Image

อุไร บุญพูล
พนักงานเงินรายได้

โทร

Our Lab Image

ชาติชาย สุริยะกุล
พนักงานอาคาร สถานที่และช่างทั่วไป

โทร

Our Lab Image

สุนทร เนกขัม
พนักงานควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

โทร

Our Lab Image

สุวิทย์ สินที
ผู้จัดการระบบความปลอดภัยพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

โทร

Our Lab Image

สมนึก สุขบุญส่ง
พนักงานขับรถยนและช่างทั่วไป

โทร