คุณลักษณะบัณฑิต: SCI3

SCI^3 คืออะไร

"เอส ซี ไอ กำลังสาม" คือ อัตลักษณ์ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับการเสริมสร้างเพื่อให้เป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย

S
Science and Technology
C
Creativity
i3
International, Innovation, integrity

S Science & Technology

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นอกจากองค์ความรู้ที่นิสิตจะได้จากการเรียนในหลักสูตรที่เลือกแล้ว นิสิตจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เสริมเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน นั่นคือ Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงต่าง ๆ เช่น งานทางการแพทย์ งานด้านธุรกิจ การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น Data Science ช่วยในสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารภาครัฐและเอกชน โดยการวิเคราะห์คาดการณ์จากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ทำให้การตัดสินใจรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์มีความได้เปรียบในการสร้างองค์ความรู้ด้านนี้ เนื่องด้วยพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล ประกอบด้วย ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต คณะจึงส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้เพิ่มเติม ในระดับที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานด้านวิทยาการข้อมูลในอนาคตได้


C Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ – เป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม ความคิดสร้างสรรค์มิใช่พรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกและพัฒนาได้


I International

ความเป็นนานาชาติ – เพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ นิสิตควรมีทักษะทางภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยในระดับพอใช้เป็นอย่างน้อย ทั้งการฟัง อ่าน และเขียน ทั้งนี้ภาษาที่ 2 ที่ทางคณะเน้นพัฒนาให้นิสิตเป็นหลัก คือ ภาษาอังกฤษ โดยในหลักสูตรที่นิสิตเรียนนั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 9 หน่วยกิต เพื่อใช้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การพัฒนายังรวมถึงรายวิชาในหลักสูตรที่สอนหรือมีสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และการสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตลงรายวิชาภาษาที่ 3 ตามความสมัครใจ

ในส่วนการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรนั้น ทางคณะส่งเสริมให้นิสิตฝึกฝนผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่มีชื่อว่า “Gale Lingo” และในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ


I Integrity

สำนึกดี – เป็นคุณสมบัติหลักที่ผู้ประกอบการต้องการให้มีในตัวบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงคุณค่าที่นิสิตแต่ละคนมีในตัว และต้องการดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยผ่านการกล่อมเกลาในรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเน้นเรื่อง “การให้” เป็นสำคัญ


I Innovation

นวัตกรรม – หมายถึง การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ ทั้งนี้นวัตกรรมยังหมายรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการ ความคิด การผลิต หรือ องค์กร ในยุค Thailand 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” นอกจากนี้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมยังเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

  • นิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในหัวข้อ Design Thinking
  • นิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 จะได้เรียนรู้ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด และวิชาโครงงานในภาคการเรียนสุดท้าย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCI3