งานวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Sci@KU มีนโยบายหลักในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศระดับสากล เรามีงานวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตั้งแต่คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ ทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม เราทุ่มเทกับการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆและพร้อมที่จะขยายความรู้สู่วงกว้าง เรามีห้องปฏิบัติการกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำวิจัยซึ่งมีอุปกรณ์ครบครันพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอก เราส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยของสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งในด้านวิชาการและอุตสาหกรรม เราสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และเรายังเปิดรับความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาพันธมิตรที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

งานวิจัยในปัจจุบันของเรามี 10 กลุ่มวิจัยด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 1) การเกษตรและอาหาร 2) ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ 3) เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ 4) วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 5) โอมิกส์และชีววิทยาระบบ 6) การค้นพบยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 7) คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล 8) เซนเซอร์อัจฉริยะ 9) วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์ และ 10) วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สำหรับรายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิจัยมีดังนี้


Research Clusters

1. การเกษตรและอาหาร

 • อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรม: การปรับปรุงพืช จีเอ็มโอ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์: การปรับปรุงพันธุ์พืช การป้องกันโรค
 • สารชีวภาพ: สารกระตุ้นชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ สารคงทนชีวภาพ สารควบคุมชีวภาพ
 • พืชสมุนไพร: การควบคุมชีวภาพ
 • ไมโครไบโอม: พืช สัตว์ แมลง และดิน
 • รสชาติอาหารและสารเติมแต่ง
 • เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อการเกษตรและอาหาร (ดูเซนเซอร์อัจฉริยะ)

2. ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ

 • การค้นพบสายพันธุ์ใหม่: พืช สัตว์ แมลง และ จุลินทรีย
 • ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ: พืชและแมลง
 • ประชากรและพันธุศาสตร์พัฒนาการ: สัตว์ และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ

 • เทคโนโลยีการหมัก
 • พันธุวิศวกรรม / วิศวกรรมโปรตีน
 • ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ: เอนไซม์ เปปไทด์ฟังก์ชั่น ลิปิด สารออกฤทธิ์
 • เอทานอลชีวภาพ: พืชและจุลินทรีย์
 • พลังงานชีวภาพ: น้ำมันปาล์ม

4. วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

 • การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
 • ไมโครไบโอมเพื่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์
 • วัคซีน: สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ชุดทดสอบทางชีวภาพ: ชุดทดสอบโรคภูมิแพ้
 • ส่วนผสมสำคัญสำหรับการดูแลผิว: เมือกหอยทาก ถั่งเช่าสีทอง

5. โอมิกส์และชีววิทยาเชิงระบบ

 • จีโนมิกส์ เมตาจีโนมิกส์
 • ทรานสคริปโตมิกส์ เมตาทรานสคริปโตมิกส์
 • โปรติโอมิกส์ เปปติโดมิกส์ ซีครีโตมิกส์
 • ทรานสเลโตมิกส์
 • เมตาโบโลมิกส์
 • ระบบชีววิทยา

6. การค้นพบยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 • การปรับเปลี่ยนวิถีการสังเคราะห์ทางชีวภาพสำหรับการค้นพบยา: จุลินทรีย์
 • การค้นพบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: พืชสมุนไพร จุลินทรีย์
 • การสังเคราะห์ยาและการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

7. คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • หุ่นยนต์
 • สถิติขั้นสูง

8. เซนเซอร์อัจฉริยะ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อการเกษตรและอาหาร:

 • ปืนฟอร์มาลินพกพา
 • ช้อนอัจฉริยะบอกความเค็มผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 • อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง อุปกรณ์สำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติ

9. วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์

 • ผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางพารา
 • การวัดคุณภาพยางพารา
 • กระดูกเทียม
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับพลาสติกชีวภาพ

10. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

 • ประเมินค่าหิน แร่ธาตุและอัญมณี
 • การจัดการน้ำบาดาล
 • การสำรวจ: ถ้ำ น้ำพุร้อน แม่น้ำ ทรัพยากรแหล่งน้ำ
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Research Grants/Funding

คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรทุนวิจัย / ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการวิจัยดังนี้

เงินทุนภายใน

 • ISB (การสร้างแบรนด์ SciKU ในระดับนานาชาติ)
 • PRF (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับร่างข้อเสนอทุนวิจัย)
 • BRC (ความร่วมมือวิจัยทวิภาคี)
 • โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ

เงินทุนภายนอก

 • วช

รางวัลวิจัย

 • รางวัลจากภายใน
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • รางวัลจากภายนอก

ระเบียบการวิจัย จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์สัตว์
 • มาตรการทางกฏหมายเพื่อควบคุมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
เรากำลังผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์เพื่อชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของการสร้างแบรนด์“Sci@KU Innovation Forum” ดังนั้นเราจึงได้สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยของ Sci@KU และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานของรัฐ เราสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศไทยใน 20 ปีต่อจากนี้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเราสามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้นี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถออกจากกับดักรายได้ปานกลางและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ยั่งยืน

Industrial and Government Networks

IRC
รายชื่อ MOU
รายชื่อโปรแกรมแลกเปลี่ยน

เครือข่ายระหว่างประเทศ

เรามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศ ของทั้งอาจารย์และนิสิตเพื่อให้มีโครงการวิจัยร่วมกันกับต่างชาติและมีการใช้ทรัพยากรสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้:

 • Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
 • Innsbruck University, ประเทศออสเตรเลีย
 • University of Vienna, ประเทศออสเตรเลีย
 • Hubei Academy of Agricultural Science (HAAS), ประเทศจีน
 • Université Bordeaux1, ประเทศฝรั่งเศส
 • Gutenberg University Mainz, ประเทศเยอรมัน
 • University of Bonn, ประเทศเยอรมัน
 • University of Karlsruhe, ประเทศเยอรมัน
 • Osaka University, ประเทศญี่ปุ่น
 • RIKEN (The Institute of Physical and Chemical Research), ประเทศญี่ปุ่น
 • Tohoku University, ประเทศญี่ปุ่น
 • University of Porto, ประเทศโปรตุเกส
 • Uppsala University, ประเทศสวีเดน
 • University of Bristol, สหราชอาณาจักร
 • University of Stratheclyde, สหราชอาณาจักร
 • Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
 • Washington University at St.Louis, สหรัฐอเมริกา