สมุดโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ อย่างฉับไว คล่องตัว โดยสมุดโทรศัพท์ฯ นี้ได้จัดเก็บข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ตามหมวดหมู่ คือ คณะ / สถาบัน / ศูนย์ / สำนัก / หน่วยงาน ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์รวบรวมเบอร์ภายใน: http://www.sci.ku.ac.th/ipphone
 


นามานุกรมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์