อาคารและสถานที่

1
1

อาคารภาควิชาสัตววิทยา


อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ (ภาควิชาฟิสิกส์)


อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

 • ชั้น 2 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 3 ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์
 • ชั้น 4-6 ภาควิชาฟิสิกส์
 • ชั้น 7-8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 9-10 ภาควิชาสถิติ
 • ชั้น 11-12 ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาคารกฤษณา ชุติมา (ภาควิชาเคมี)


อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา-ภาควิชาพันธุศาสตร์

 • ชั้น 1-4 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • ชั้น 5-6 ภาควิชาพันธุศาสตร์

อาคารยงยุทธ เจียมไชยศรี (ภาควิชาชีวเคมี)


อาคารวินิจ เจียมสกุล (SMC)

 • ชั้น 1 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษา ห้องพักนิสิตเตรียมแพทย์ ห้องพักนิสิต BioScience ห้องซ้อมดนตรี ห้องกิจกรรม
 • ชั้น 2 ภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป
 • ชั้น 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาพฤกษศาสตร์
 • ชั้น 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ชั้น 5 ภาควิชาพันธุศาสตร์

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL)

 • ชั้น 2 ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ และห้องประชุม 202
 • ชั้น 3 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 4 - 5 ห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ชั้น 5 ห้องเรียนปฏิบัติการชีวเคมี
 • ชั้น 6-7 ห้องเรียนปฏิบัติการเคมี
 • ชั้น 8 ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ชั้น 9 ห้องเรียนปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
 • ชั้น 9 ห้องเรียนปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 • ชั้น 10 ห้องเรียนปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ และ ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์

อาคารสุขประชา วาจานนท์

 • ชั้น 1 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • ชั้น 2 - 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์
 • ชั้น 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ชั้น 5 ภาควิชาวัสดุศาสตร์

อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

 • ชั้น2 สำนักงานเลขานุการวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 3 สำนักงานผู้บริหาร
 • ชั้น 4 Exhibition Museum Sciences Complex

ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ

 • ชั้น 1 ร้าน starbucks คณะวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 2 หอประวัติคณะวิทยาศาตร์

เรือนเพาะชำ