อาคารและสถานที่

อาคารภาควิชาสัตววิทยา


อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ (ภาควิชาฟิสิกส์)


อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

 • ชั้น 1 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 2 โรงอาหาร
 • ชั้น 3 ห้องประชุม
 • ชั้น 4 - 6 ภาควิชาฟิสิกส์
 • ชั้น 7 - 8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 9 - 10 ภาควิชาสถิติ
 • ชั้น 11 - 12 ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาคารกฤษณา ชุติมา (ภาควิชาเคมี)


อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา-ภาควิชาพันธุศาสตร์

 • ชั้น 1-4 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • ชั้น 5-6 ภาควิชาพันธุศาสตร์

อาคารยงยุทธ เจียมไชยศรี (ภาควิชาชีวเคมี)


อาคารวินิจ เจียมสกุล (SMC)

 • ชั้น 1 งานบริการการศึกษา

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL)

 • ชั้น 2 ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์
 • ขั้น 2 ห้องประชุม 202
 • ชั้น 3 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 4 - 5 ห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ชั้น 5 ห้องเรียนปฏิบัติการชีวเคมี
 • ชั้น 6-7 ห้องเรียนปฏิบัติการเคมี
 • ชั้น 8 ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ชั้น 9 ห้องเรียนปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
 • ชั้น 9 ห้องเรียนปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 • ชั้น 10 ห้องเรียนปฏิบัติการวัสดุศาสตร์
 • ชั้น 10 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

อาคารสุขประชา วาจานนท์

 • ชั้น 1 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • ชั้น 2 - 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์
 • ชั้น 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ชั้น 5 ภาควิชาวัสดุศาสตร์

อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

 • ชั้น2 สำนักงานเลขานุการวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 3 สำนักงานผู้บริหาร
 • ชั้น4 Exhibition Museum Sciences Complex