อาคารและสถานที่

อาคารภาควิชาสัตววิทยา


อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ (ภาควิชาฟิสิกส์)


อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

 • สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
 • โรงอาหาร ชั้น 2
 • ห้องประชุม ชั้น 3
 • ภาควิชาฟิสิกส์ ชั้น 4 - 6
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 - 8
 • ภาควิชาสถิติ ชั้น 9 - 10
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 11 - 12

อาคารกฤษณา ชุติมา (ภาควิชาเคมี)


อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา-ภาควิชาพันธุศาสตร์

 • ภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 1-4
 • ภาควิชาพันธุศาสตร์ ชั้น 5-6

อาคารยงยุทธ เจียมไชยศรี (ภาควิชาชีวเคมี)


อาคาร SMC


อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL)

 • ศูนย์บริการและสารสนเทศนิสิต ชั้น 1
 • ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2
 • ห้องประชุม 202 ขั้น 2
 • ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
 • ห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 4 - 5
 • ห้องเรียนปฏิบัติการชีวเคมี ชั้น 5
 • ห้องเรียนปฏิบัติการเคมี ชั้น 6-7
 • ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ชั้น 8
 • ห้องเรียนปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ชั้น 9
 • ห้องเรียนปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ชั้น 9
 • ห้องเรียนปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ชั้น 10
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 10

อาคารสุขประชา วาจานนท์

 • ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชั้น 1
 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ชั้น 2 - 3
 • สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ชั้น 4
 • ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ชั้น 5
 • ศูนย์บริการ ชั้น 5

อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

 • สำนักงานเลขานุการวิทยาศาสตร์ ชั้น2
 • สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 3
 • Exhibition Museum Sciences Complex ชั้น4