ผู้สนใจเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกลุ่มคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์


ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 13 ภาควิชา ได้แก่


หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) 16 สาขาวิชาได้แก่

 1. เคมี
 2. เคมีอุตสาหกรรม
 3. เคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. ฟิสิกส์
 5. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 6. จุลชีววิทยา
 7. ชีวเคมี
 8. ชีววิทยา
 9. พฤกษศาสตร์
 10. พันธุศาสตร์
 11. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 13. คณิตศาสตร์
 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 15. สถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 16. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 15 สาขาวิชาได้แก่

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 4. สาขาวิชาชีวเคมี
 5. สาขาวิชาชีววิทยา
 6. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 7. สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 8. สาขาวิชาฟิสิกส์
 9. สาขาวิชามาตรวิทยา
 10. สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 12. สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
 13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 14. สาขาวิชาสถิติ
 15. สาขาวิชาสัตววิทยา
 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์
 17. สาขาวิชาวิทยาศาตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 18. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) 12 สาขาวิชาได้แก่

 1. สาขาวิชาเคมี
 2. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 3. สาขาวิชาชีวเคมี
 4. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 5. สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 6. สาขาวิชาฟิสิกส์
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 9. สาขาวิชาสถิติ
 10. สาขาวิชาสัตววิทยา
 11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 12. สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
 1. การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ http://admission.ku.ac.th

 2. การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 02-942-8445-9 E-mail: fgra@ku.ac.th

 1. อัตราค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรีสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th ในหัวข้อ “บริการ นิสิต” หรือ คลิกที่นี่
 2. อัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th ในหัวข้อ “ผู้สนใจเข้าศึกษา” หรือ คลิกที่นี่
 3. ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

สโมสรนิสิตฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมภาพทั้งหมด

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ดูทั้งหมด