นโยบายการขอใช้งานระบบ SciKU Biodata Server เพื่อการวิจัย/ การเรียนการสอน/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 8 October 2021

นโยบายการขอใช้งานระบบ SciKU Biodata Server เพื่อการวิจัย/ การเรียนการสอน/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ขอใช้เป็นบุคคลากรและนิสิตที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มก. เท่านั้น

1. ผู้ขอใช้งานต้องทำบันทึกข้อความขอใช้งานระบบ SciKU Biodata Server โดยระบุวัตถุประสงค์การขอใช้งาน เช่น เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวิจัย เป็นต้น ส่งผ่านหัวหน้าภาควิชาถึงประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ของคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต)
2. ในบันทึกข้อความการขอใช้งานเพื่อการเรียนการสอน หรือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้องระบุชื่อวิชา หรือหัวข้ออบรม ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา หรือประธานการจัดอบรม ระยะเวลาที่ขอใช้งาน และจำนวน account ที่ต้องการใช้งาน พร้อมแนบ course syllabus ของวิชา หรือโครงการจัดอบรม โดยส่งบันทึกข้อความก่อนเปิดภาคเรียนหรือก่อนการการอบรม อย่างน้อย 2 สัปดาห์
3. ผู้ขอใช้งานต้องกรอกข้อมูลลงในแบบขอใช้งานออนไลน์ผ่าน Google form ที่ link: https://kasets.art/Doa1Kx หรือสแกน QR Code กรณีต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอน หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ upload course syllabus ของแต่ละรายวิชา หรือโครงการจัดอบรมด้วย
4. หลังจากใช้งานระบบ SciKU Biodata Server เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้งานต้องประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้ SciKU Biodata Server ที่ link: https://bit.ly/37zbOmb หรือสแกน QR Code Form 2 สำหรับการใช้งานด้านการวิจัย หลังจากผลงานวิจัยของผู้ใช้งานได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ ขอให้ระบุกิตติกรรมประกาศโดยใส่ข้อความ “SciKU Biodata Server, Faculty of Science, Kasetsart University” ใน acknowledgement ด้วย

************************************** 

คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)
1 ตุลาคม 2564

 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร