ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก.

Read more