มาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในช่วงวันหยุดราชการ (สงกรานต์)

โพสเมื่อ 11 April 2024

ด้วยระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

1. กำหนดการเปิด-ปิดประตู และให้บริการลิฟต์โดยสาร ดังนี้
1.1 ปิดให้บริการลิฟต์โดยสารอาคารสุขประชา วาจานนท์ และเปิดระบบเข้า-ออกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
1.2 ปิดให้บริการลิฟต์โดยสารอาคารทวี ญาณสุคนธ์ โดยจะเปิดให้บริการ จำนวน 1 ตัว มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเข้า-ออกอาคารอย่างเคร่งครัด
1.3 ปิดให้บริการลิฟต์โดยสารอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ตลอด 24 ชั่วโมง
1.4 ปิดประตูเข้า-ออกอาคารวินิจ เจียมสกุลทั้ง 2 ฝั่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้า-ออกอาคารทางประตูด้านหน้าอาคารผ่านระบบเข้า-ออกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
1.5 ปิดให้บริการลิฟต์โดยสารอาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี โดยจะเปิดให้บริการ จำนวน 1 ตัว และเปิดระบบเข้า-ออกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเข้า-ออกอาคารอย่างเคร่งครัด
1.6 ปิดให้บริการลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนส่งอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา และเปิดระบบเข้า-ออกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง

2. ขอความร่วมมือ ภาควิชา ผู้เช่าอาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ หลังเลิกใช้งาน
2.2 ตรวจสอบสภาพกุญแจห้องต่าง ๆ ประตู-หน้าต่างปิดล๊อคให้เรียบร้อย

3. มอบหมายหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประสานงานแจ้ง/เหตุด่วน-เหตุร้าย และตรวจสอบการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ดังนี้
3.1 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (นายคำพันธ์ ราชสีเมือง) หมายเลขโทรศัพท์ 062-552-7909
3.2 รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (นายสุริยา สายพันธ์) หมายเลขโทรศัพท์ 062-823-2562
3.3 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ (นางปานทิพย์ ชัยจักร์) หมายเลขโทรศัพท์ 096-284-5034
3.4 หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีและซ่อมบำรุง (นายธีทัต ถิรัตประดับกุล) หมายเลขโทรศัพท์ 081-298-5123

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

(รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์