หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

Our Lab Image

นางสาวพนัฐศิกาญจน์ เชาวลิต