กลุ่มคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้เหตุผลเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทั้งในด้านทฤษฎี และการนำไปใช้เพื่อให้รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ในการคัด มีเหตุผลในแง่ของวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินงานวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้มาก

การประกอบอาชีพ

นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน นักวิจัย นักการเงิน การธนาคาร และงานด้านคอมพิวเตอร์

หลักสูตร
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
  • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
  • ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคปกติ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี และโครงการสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบและบูรณาการระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครืองจักร การจัดการเครือข่ายและความมั่นคง การทดสอบและพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ การโปรแกรมระบบปฏิบัติการและการจัดการสารสนเทศ

การประกอบอาชีพ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ระบบ หรือนักวิจัยในหน่วยงาน เช่น ธนาคาร บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

หลักสูตร
  • วท.บ. (สถิติ)
  • วท.ม. (สถิติ)
  • ปร.ด. (สถิติ)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทฤษฎีและประยุกต์ด้านสถิติและสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น การวางแผน การทดลอง การสุ่มตัวอย่าง สถิติควบคุมคุณภาพ การวิจัยดำเนินการ สถิติประกันภัย สถิติธุรกิจ การวิเคราะหืและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติอุตสาหกรรม ชีวสถิติ สถิติธุรกิจ สถิติประกันภัย เทคนิคการพยากรณ์

การประกอบอาชีพ

สามารถทำงานทั้งทางด้านสถิติและคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักสถิต นักวิเคราะห์ตลาด