บุคลากรภายในคณะ

นงพร บุญสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
fscinpb@ku.ac.th
โทร 646088

งานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

วริศษา นรินทร
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
fsciwsna@ku.ac.th
โทร 646109

หน่วยอำนวยการ

เพ็ญพิชชา ผินสูงเนิน
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
fscipcp@ku.ac.th
โทร 646114

Our Lab Image

นงเยาว์ หอมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscinyh@ku.ac.th
โทร 646110

Our Lab Image

วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
บรรณารักษ์
libvyt@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

วรพจน์ สุวรรณภูมิ
พนักงานธุรการ ส 2
fsciwps@ku.ac.th
โทร 646103

Our Lab Image

ธวัช ชุ่มใจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
fscitwc@ku.ac.th
โทร 646104

Our Lab Image

ทรงพล เสาวภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscisps@ku.ac.th
โทร

หน่วยทรัพยากรบุคคล


หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

โทร 646107

Our Lab Image

ภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscitws@ku.ac.th
โทร 646111

Our Lab Image

พลเชษฐ์ ครุธวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciphkr@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

สิตานัน ชูศักดิ์
จ้างเหมาบริการ

โทร

Our Lab Image

กมลชนก บุญลาภ
จ้างเหมาบริการ

โทร

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ปานทิพย์ ชัยจักร์
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fsciptc@ku.ac.th
โทร 646127

Our Lab Image

สายัน จิวจรัสรงค์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
fscisyj@ku.ac.th
โทร 646131

Our Lab Image

สุรศักดิ์ ผลชอุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
fsci@ku.ac.th
โทร 646133

Our Lab Image

มานิตย์ โสรส
พนักงานขับรถยนและบริการงานซ่อมบำรุง

โทร

Our Lab Image

ภิญญดา วงษ์กรานต์
พนักงานสถานที่
fscipdvo@ku.ac.th
โทร 646124

Our Lab Image

อุไร บุญพูล
พนักงานเงินรายได้
fsciurb@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ชาติชาย สุริยะกุล
พนักงานอาคาร สถานที่และช่างทั่วไป

โทร

Our Lab Image

สุนทร เนกขัม
พนักงานควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

โทร

Our Lab Image

สุวิทย์ สินที
ผู้จัดการระบบความปลอดภัยพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

โทร

Our Lab Image

สมนึก สุขบุญส่ง
พนักงานขับรถยนและช่างทั่วไป

โทร

หน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง

ธีทัต ถิรัตประดับกุล
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง
fscitpm@ku.ac.th
โทร 646128

Our Lab Image

ทองจินดา แก้วอาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
fscitdp@ku.ac.th
โทร 646139

Our Lab Image

ภัทรพร ธนนนท์ไพศิษฐ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
fscippth@ku.ac.th
โทร 646108

Our Lab Image

ไตรรงค์ เสมแย้ม
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fscitrsa@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

เฉลิมวุฒิ ตุลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscicwtu@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

นฤเดช เดชขุนทด
จ้างเหมาบริการ

โทร

Our Lab Image

รัตนชาติ วังกานนท์
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fscirhw@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

วรวุฒิ อรรคบุตร
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fsciwwa@ku.ac.th
โทร

งานคลังและพัสดุ

สนมนต์ธญา คงพรม
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
psdsykp@ku.ac.th
โทร 646112

หน่วยการเงินและบัญชี

วนิดา สนสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
fsciwds@ku.ac.th
โทร 646113

Our Lab Image

สิทธิโชค แซ่ห่าน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscisosa@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ณัฐธยาน์ เกตุมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscinty@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

สิริวรรณ เนิดน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fsciswn@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

นิภาศิริ ทัพไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscinit@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

เกษแก้ว พาโยพัด
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscikap@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

โสภี ดีใจบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โทร

หน่วยพัสดุ

สุริยา สื่อสุวรรณธนา
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
fscisys@ku.ac.th
โทร 646117

Our Lab Image

วรวรรณี ปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
fsciwnpa@ku.ac.th
โทร 646118

Our Lab Image

คุณภัทร เกตุสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
fscikpka@ku.ac.th
โทร 646119

Our Lab Image

วรกรณ์ ชุ่มใจ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
fsciwoc@ku.ac.th
โทร 646120

Our Lab Image

วิลาสินี ขำศรีบุศ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านพัสดุ
fsciwnkh@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ศศพรรษ งามบรรจง
จ้างเหมาบริการ

โทร

งานบริการการศึกษา

บงกช วัดเมือง
หัวหน้างานบริการการศึกษา
fscibks@ku.ac.th
โทร 646141

หน่วยหลักสูตร

นวรัตน์ สามารถ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
fscimnr@ku.ac.th
โทร 646142

Our Lab Image

พรภัทรา สองรักษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
fsciptso@ku.ac.th
โทร 646142

หน่วยพัฒนา

กฤษณะ อ่วมทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
fscikno@ku.ac.th
โทร 646143

Our Lab Image

ณัฏฐณิชา สุขพอดี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
fsci@ku.ac.th
โทร 646176

หน่วยทะเบียนและวัดผล

ชนินทร โสรถาวร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
fscicts@ku.ac.th
โทร 646144

Our Lab Image

กชกร อิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscikki@ku.ac.th
โทร 646145

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

อุษาวดี แซ่หลี
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ
fsciuds@ku.ac.th
โทร 646122

Our Lab Image

ณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscisasa@ku.ac.th
โทร 646123

Our Lab Image

ผุสดี แสนชอบ
จ้างเหมาบริการ
646270
โทร

งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก

รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก
fscirpt@ku.ac.th
โทร 646121

Our Lab Image

สุชิรา โรจนกุศล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
suchira.r@ku.th
โทร 646182

Our Lab Image

จิระประภา ขันสุข
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
fscijpk@ku.ac.th
โทร 646152

Our Lab Image

วิธวัช หงษ์ตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciwwh@ku.ac.th
โทร

งานวิจัยและบริการวิชาการ

พรทิพย์ บุญมหามงคล
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
fsciptb@ku.ac.th
โทร 646155

Our Lab Image

ดร. แพรวไพลิน กังวานสุระ
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
fscippl@ku.ac.th
โทร 646155

Our Lab Image

สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
fscistpk@ku.ac.th
โทร 646 646154

Our Lab Image

พิชัย สิริแสงสว่าง
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
fsciphs@ku.ac.th
โทร 646154

Our Lab Image

ภัสรา นวะบุศย์
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
fscipana@ku.ac.th
โทร 646155

Our Lab Image

ดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ
นักวิจัย ปฏิบัติการ
fsciwos@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

รอยพิมพ์ ธนานุศักดิ์
นักวิจัย ปฏิบัติการ
roypim.than@ku.ac.th
โทร

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี

ณัฐนิชภู สุกิน
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
fscinpsu@ku.ac.th
โทร 029428652