บุคลากรภายในคณะ

นงพร บุญสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
fscinpb@ku.ac.th
โทร 646088

หน่วยการเจ้าหน้าที่

Our Lab Image

วริศษา นรินทร
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ))
fsciwsna@ku.ac.th
โทร 646109

Our Lab Image

ภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
fscitws@ku.ac.th
โทร 646111

Our Lab Image

ธัญญลักษณ์ คุณโฑ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
fscitlt@ku.ac.th
โทร 646107

Our Lab Image

พลเชษฐ์ ครุธวัฒนา
พนักงานเงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciphkr@ku.ac.th
โทร

งานสารบรรณ

นงเยาว์ หอมสวาท
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
fscinyh@ku.ac.th
โทร 646110

Our Lab Image

ณัฐกานต์ บุญวงค์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
fscintk@ku.ac.th
โทร 646102

Our Lab Image

เพ็ญพิชชา ผินสูงเนิน
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน)
fscipcp@ku.ac.th
โทร 646114

Our Lab Image

วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
บรรณารักษ์
libvyt@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

วรพจน์ สุวรรณภูมิ
(พนักงานธุรการ ส 2)
fsciwps@ku.ac.th
โทร 646103

Our Lab Image

ธวัช ชุ่มใจ
(พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2)
fscitwc@ku.ac.th
โทร 646104

Our Lab Image

พลภัทร แพถนอม
เจ้าประสานงานองค์กร หน่วยอำนวยการ สนงฯเลขา

โทร

หน่วยงานการเงินและบัญชี

สนมนต์ธญา คงพรม
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

โทร

Our Lab Image

วนิดา สนสุวรรณ
(นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)
fsciwds@ku.ac.th
โทร 646113

Our Lab Image

สิริวรรณ เนิดน้อย
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
fsciswn@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

นิภาศิริ ทัพไชย
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
fscinit@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

สิทธิโชค แซ่ห่าน


โทร

หน่วยงานพัสดุ

สุริยา สื่อสุวรรณธนา
(นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ)
fscisys@ku.ac.th
โทร 646117

Our Lab Image

วรวรรณี ปัญญา
(นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ)
fsciwnpa@ku.ac.th
โทร 646118

Our Lab Image

คุณภัทร เกตุสุวรรณ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
fscikpka@ku.ac.th
โทร 646119

Our Lab Image

วรกรณ์ ชุ่มใจ
(นักวิชาการพัสดุ)
fsciwoc@ku.ac.th
โทร 646120

Our Lab Image

ภิญโญ ขวัญเจริญทรัพย์


โทร

งานบริการการศึกษา

บงกช วัดเมือง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
fscibks@ku.ac.th
โทร 646141

Our Lab Image

กฤษณะ อ่วมทอง
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ)
fscikno@ku.ac.th
โทร 646143

Our Lab Image

นวรัตน์ สามารถ
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ)
fscimnr@ku.ac.th
โทร 646142

Our Lab Image

ชนินทร โสรถาวร
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ)
fscicts@ku.ac.th
โทร 646144

Our Lab Image

กชกร อิ่มเจริญ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
fscikki@ku.ac.th
โทร 646145

Our Lab Image

พรภัทรา สองรักษ์
(นักวิชาการศึกษา)
fsciptso@ku.ac.th
โทร 646142

Our Lab Image

ณัฏฐณิชา สุขพอดี
(เจ้าหน้าที่โครงการ)
fsci@ku.ac.th
โทร 646176

Our Lab Image

สุชาวดี เพ็ชรอำไพ
(เจ้าหน้าที่โครงการ)
fsci@ku.ac.th
โทร 646176

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

อุษาวดี แซ่หลี
(หัวหน้างานนโยบายและแผน)
fsciuds@ku.ac.th
โทร 646122

Our Lab Image

ณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
fscisasa@ku.ac.th
โทร 646123

Our Lab Image

กัลยาณี เศลาอนันต์
พนักงานเงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทร

งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก

รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
fscirpt@ku.ac.th
โทร 646121

Our Lab Image

สุชิรา โรจนกุศล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
suchira.r@ku.th
โทร 646182

Our Lab Image

จิระประภา ขันสุข
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ)
fscijpk@ku.ac.th
โทร 646152

งานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

Our Lab Image

ปานทิพย์ ชัยจักร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
fsciptc@ku.ac.th
โทร 646127

Our Lab Image

ธีทัต ถิรัตประดับกุล
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ)
fscitpm@ku.ac.th
โทร 646128

Our Lab Image

ทองจินดา แก้วอาษา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ)
fscitdp@ku.ac.th
โทร 646139

Our Lab Image

ธนพันธุ์ พูนหมี
(ช่างไฟฟ้า)
fscitpp@ku.ac.th
โทร 646129

Our Lab Image

ไตรรงค์ เสมแย้ม
(ช่างไฟฟ้า)
fscitrsa@ku.ac.th
โทร 646

Our Lab Image

อทิตวัฒน์ ทัดเสือ
(ช่างไฟฟ้า)
fsciawt@ku.ac.th
โทร 646

Our Lab Image

สายัน จิวจรัสรงค์
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
fscisyj@ku.ac.th
โทร 646131

Our Lab Image

สุรศักดิ์ ผลชอุ่ม
(พนักงานขับรถยนต์)
fsci@ku.ac.th
โทร 646133

Our Lab Image

จิตราพร งิ้วงาม
(พนักงานสถานที่)
fscijpn@ku.ac.th
โทร 646125

Our Lab Image

ภิญญดา วงษ์กรานต์
(พนักงานสถานที่)
fscipdvo@ku.ac.th
โทร 646124

Our Lab Image

ชาติชาย สุริยะกุล
(ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2)
fscichsu@ku.ac.th
โทร 646136

งานบริการวิชาการและวิจัย

พรทิพย์ บุญมหามงคล
(นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ)
fsciptb@ku.ac.th
โทร 646155

Our Lab Image

ดร. แพรวไพลิน กังวานสุระ
(นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ)
fscippl@ku.ac.th
โทร 646155

Our Lab Image

สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
(นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ)
fscistpk@ku.ac.th
โทร 646 646154

Our Lab Image

พิชัย สิริแสงสว่าง
(นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ)
fsciphs@ku.ac.th
โทร 646154

Our Lab Image

ภัสรา นวะบุศย์
(นักวิทยาศาสตร์)
fscipana@ku.ac.th
โทร 646155

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี

ณัฐนิชภู สุกิน
(นักวิทยาศาสตร์)
fscinpsu@ku.ac.th
โทร 029428652