งานอนุรักษ์ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓