นิสิตปัจจุบัน

 1. อัตราค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรีสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://registrar.ku.ac.th/ ในหัวข้อ “บริการนิสิต”
  หรือ
  คลิกที่นี่
 2. อัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.grad.ku.ac.th/ ในหัวข้อ “ผู้สนใจเข้า
  ศึกษา” หรือ
  คลิกที่นี่
eBook Year 52

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2563

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU79

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2562

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ปริญญาตรี KU 78

eBook Year 52

คู่มือนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 2561

eBook Year 52

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2561

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU 77

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2560

eBook Year 52

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2560

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ปริญญาตรี KU 76

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2559

eBook Year 52

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2559

 • 16. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

  PDF Word
 • 15. คำร้องของดเรียนบางรายวิชาล่าช้า

  PDF Word
 • 14. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน (Request for Late Payment of Academic Tuition Fees) (Word)

  PDF Word
 • 13. คำร้องทั่วไป

  PDF
 • 12. คำร้องทั่วไป (สำหรับเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา)

  PDF Word
 • 11. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินจากหน่วยกิตสูงสุดที่อนุญาตให้ลงทะเบียน

  PDF Word
 • 10. คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่จะขอจบการศึกษา

  PDF PDF
 • 9. คำร้องขอจบการศึกษา

  Word
 • 8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากรหัสนิสิตเดิม/โครงการเรียนล่วงหน้า

  PDF Word
 • 7. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่อง ควบคู่พร้อมกับ รายวิชาพื้นฐาน (กรณีเคยสอบตกในรายวิชาพื้นฐานมาแล้ว)

  PDF Word
 • 6. คำร้องขอลาป่วย หรือ ลากิจส่วนตัว

  PDF Word
 • 5. คำร้องขอลาพักการศึกษาและลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต

  PDF Word
 • 4. คำร้องขอลาออกจากสถานะการเป็นนิสิต

  PDF Word
 • 3. คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

  PDF Word
 • 2. แบบ KU 1 ลงทะเบียนเรียน (จาก 0 หน่วยกิต)

  PDF PDF Word
 • 1. แบบ KU 3 เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (มีรายการการลงทะเบียนอื่นๆ แล้ว)

  PDF PDF Word

สโมสรนิสิตฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ดูทั้งหมด