นิสิตปัจจุบัน

 1. อัตราค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรีสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://registrar.ku.ac.th/ ในหัวข้อ “บริการนิสิต”
  หรือ
  คลิกที่นี่
 2. อัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.grad.ku.ac.th/ ในหัวข้อ “ผู้สนใจเข้า
  ศึกษา” หรือ
  คลิกที่นี่
eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2566

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2565

eBook Year 52

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช 2564

eBook Year 52

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช 2559

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2564

eBook Year 52

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2563

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU79

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2562

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ปริญญาตรี KU 78

eBook Year 52

คู่มือนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 2561

eBook Year 52

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2561

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU 77

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2560

eBook Year 52

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2560

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ ปริญญาตรี KU 76

eBook Year 52

เอกสารเล่มหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาต่างๆ

eBook Year 52

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559

eBook Year 52

คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2559

eBook Year 52

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2559

 • แบบฟอร์มคำร้องนิสิตออนไลน์

  Word
 • ตรวจสอบสถานะคำร้องนิสิต

  Word
 • ขั้นตอนส่งคำร้องร้องออนไลน์สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

  Word
 • 2. แบบ KU 1 ลงทะเบียนเรียน (จาก 0 หน่วยกิต)

  PDF
 • 1. แบบ KU 3 เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (มีรายการการลงทะเบียนอื่นๆ แล้ว)

  PDF

สโมสรนิสิตฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ดูทั้งหมด