,

การจัดการเรียนการสอนภาคต้น 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 19 June 2020

การจัดการเรียนการสอนภาคต้น 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 2. ภาควิชาเคมี
 3. ภาควิชาจุลชีววิทยา
 4. ภาควิชาชีวเคมี
 5. ภาควิชาพฤกษศาสตร์
 6. ภาควิชาพันธุศาสตร์
 7. ภาควิชาฟิสิกส์
 8. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 9. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 10. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 11. ภาควิชาวัสดุศาสตร์
 12. ภาควิชาสถิติ
 13. ภาควิชาสัตววิทยา