,

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ใน TCAS รอบ 3

โพสเมื่อ 7 May 2024

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ใน TCAS รอบ 3 รับสมัครผ่านระบบของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ mytcas.com ในวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 จำนวน 684 คน ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน
2. สาขาวิชาเคมี 50 คน
3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 30 คน
4. สาขาวิชาชีววิทยา 20 คน
5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 46 คน
6. สาขาวิชาชีวเคมี 30 คน
7. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 20 คน
8 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 45 คน
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 คน
10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 15 คน
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 40 คน
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
13. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 60 คน
14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 40 คน
15. สาขาวิชาสถิติ 15 คน
16. สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ 60 คน
17. สาขาวิชาสัตววิทยา 28 คน
18 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ 40 คน
19. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ นานาชาติ 30 คน
20. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ นานาชาติ 30 คน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
นิสิตภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 35,700 บาท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 45,700 บาท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
สาขาวิชาเคมีบูรณาการ นานาชาติ ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ นานาชาติ ภาคการศึกษาละ 59,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ku.ac.th/