, ,

ประชาสัมพันธ์นโยบายทุนคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 18 August 2021

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายทุนคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 นโยบาย โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้


ชื่อโครงการ
หมดเขตรับสมัคร

ลิงค์
ภาคต้น ภาคปลาย
1. นโยบายทุนเพื่อการฝึกทักษะด้านการช่วยงานสอน ปีการศึกษา 2564 26 ส.ค. 2564 8 ธ.ค. 2564
2. นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 26 ส.ค. 2564 20 ม.ค. 2565
3. นโยบายทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 16 – 26 ส.ค. 2564 1 ่ธ.ค. 2564 – 26 ม.ค. 2565
4. นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 27 ส.ค. 2564 9 ธ.ค. 2564