,

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

โพสเมื่อ 1 December 2021

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีแนวปฏิบัติในการขอรับทุน ดังนี้

คำชี้แจงนโยบาย URMFแบบเสนอขอรับทุน URMF ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อ

คำชี้แจง :
1. นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกำกับเรียบร้อย
2. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม Online ให้ครบถ้วน  https://forms.gle/H17F64QQwp5gpnWYA
3. แบบฟอร์มจะส่งไปยัง e-mail ที่นิสิตกรอกในระบบ พิมพ์แบบฟอร์ม ได้จากไฟล์แนบ .pdf ใน email ลงนามในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (สามารถใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิคได้)
3. หากตรวจสอบพบข้อผิดพลาด แก้ไขข้อมูล ได้โดย
………. 3.1 เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลอีกครั้ง https://forms.gle/H17F64QQwp5gpnWYA  กดปุ่ม “แก้ไขการตอบกลับของคุณ”
………. 3.2 ไปที่ email กดปุ่ม “To edit your response, click here”
4. หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ ภายใน 1 วัน โปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ https://bit.ly/37uUyOS
5. นิสิตส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ภาควิชา

  หมดเขตรับสมัคร
   ภาคต้น ภาคปลาย
1. ส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารการสมัครที่ภาควิชา 16 สิงหาคม 2564 – 26 สิงหาคม 2564 1 ธันวาคม 2564 – 26 มกราคม 2565
2. ภาควิชารวบรวมเอกสารนำส่งศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 30 สิงหาคม 2564 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน 31 มกราคม 2565 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน

6. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/urmf2564/

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลทุน URMF
คุณนวรัตน์ สามารถ โทร. 02-562-5555 ต่อ 646142 Email: fscimnr@ku.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
คุณทองจินดา แก้วอาษา โทร. 02-562-5555 ต่อ 646139 e-mail : fscitdp@ku.ac.th