ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

โพสเมื่อ 19 November 2019

Website : https://www.sci.ku.ac.th/sciaward/

ข้อชี้แนะสำหรับ รางวัลประเภทที่ 1-6รายละเอียดรางวัลที่ 1 - 6แบบฟอร์มออนไลน์ รางวัลที่ 1 - 5

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ในส่วนของรางวัลประเภทที่ 1-6  ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านร่วมส่งผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมแนบไฟล์ผลงานวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  จากนั้นคณะทำงานฝ่ายวิจัยจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และประกาศผลให้ทราบต่อไป สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมรับรางวัลได้ที่ URL: http://bit.ly/2rFVC0H   โดยมีข้อแนะนำดังนี้

  • กรุณาศึกษารายละเอียดรางวัลทุกประเภทจากประกาศนโยบายรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ได้ที่ URL: sci.ku.ac.th/sciaward
  • แบบฟอร์มออนไลน์นี้สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอขอรับรางวัลประเภทที่ 1-5 เท่านั้น รางวัลประเภทที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาต่อไป
  • กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามประเภทรางวัลที่เสนอผลงานเข้าร่วม เพื่อประกอบการพิจารณารับรางวัล
  • การตั้งชื่อไฟล์ผลงาน ต้องระบุชื่อผู้เสนอขอและระบุตัวเลขตามลำดับผลงาน เช่น Somchai01
  • ผลงานวิจัยต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น และขนาดของไฟล์ผลงานไม่เกิน 100 MB ต่อ 1 ผลงาน
  • หลังจากกด Submit ส่งผลงาน สามารถตรวจสอบผลงานที่ส่งเรียบร้อยแล้วได้ทันทีที่ระบบออนไลน์โดยเลือก ดูการตอบกลับก่อนหน้า (Responses) และจะมีอีเมลตอบกลับยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว
  • คณะวิทยาศาสตร์จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานวิจัยที่เสนอผ่านระบบออนไลน์ และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้ที่ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลาสามารถเสนอขอรับรางวัลได้ในปีถัดไป โดยขึ้นกับประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก การดำเนินการ ประจำปีนั้น
  • การให้รางวัลจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรางวัลทุกประเภทจะมอบในช่วงวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ของแต่ละปี
  • เพื่อความถูกต้อง และการยืนยันการส่งผลงานขอความกรุณา login เข้าระบบออนไลน์ด้วย e-mail ที่เป็น @ku.th หรือหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้ @ku.th ได้ อนุโลมให้ใช้เป็น @gmail.com เท่านั้น(หมายเหตุ บุคลากรทุกท่านของ มก. มีสิทธิ์ใช้งาน @ku.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานได้ที่ บริการบัญชี KU-google: https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=2143 )

หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใดสามารถติดต่อได้ที่ น.ส. พรทิพย์ บุญมหามงคล โทรภายใน 646155 e-mail: fsciptb@ku.ac.th หรือ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 e-mail: fscirpt@ku.ac.th

รางวัลประเภทที่ 1: ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2563)
รางวัลประเภทที่ 2: ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2563)
รางวัลประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2563)
รางวัลประเภทที่ 4: ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2563)
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2563)
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2563)
เพื่อความถูกต้อง และการยืนยันการส่งผลงานขอความกรุณา login เข้าระบบออนไลน์ด้วย e-mail ที่เป็น @ku.th หรือหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้ @ku.th ได้ อนุโลมให้ใช้เป็น @gmail.com เท่านั้น(หมายเหตุ บุคลากรทุกท่านของ มก. มีสิทธิ์ใช้งาน @ku.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานได้ที่ บริการบัญชี KU-google: https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=2143 )