, ,

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2563 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

โพสเมื่อ 1 December 2020

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีแนวปฏิบัติในการขอรับทุน ดังนี้

1. นิสิตผู้สมัครโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Online ที่เวปไซต์: http://bit.ly/39AeFxk

2. นิสิตผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มที่ได้จากระบบตอบรับและแนบข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัย URMF ส่งที่ภาควิชา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564
3. ภาควิชารวบรวมแบบฟอร์มที่ได้จากระบบตอบรับและข้อเสนอทุนสนับสนุนการทำวิจัยส่งที่ งานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 ภายใน 12.00 น. (หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลทุน URMF
คุณนวรัตน์ สามารถ (โทร 646142) Email: fscimnr@ku.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
คุณทองจินดา แก้วอาษา โทร. 02-562-5555 ต่อ 646139 e-mail : fscitdp@ku.ac.th

นโยบาย URMFแบบเสนอขอรับทุน URMF ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อดาวน์โหลดเอกสาร