,

นโยบายทุนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

โพสเมื่อ 30 June 2023

ข้อมูลนโยบายทุนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ -> ปีการศึกษา 2566  |ปีการศึกษา 2565 
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายทุนคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 นโยบาย โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ นโยบาย/ประกาศ ภาคต้น ภาคปลาย
รับสมัคร ผลการพิจารณา รับสมัคร ผลการพิจารณา
1. นโยบายทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
(Undergraduate Research Matching Fund : URMF)

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 กรกฏาคม 2567

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 26 กรกฏาคม 2567  ภายในเวลา 12.00 น.

 

  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 – 12 ธันวาคม 2567

 

 
2. นโยบายทุนเพื่อการฝึกทักษะด้านการช่วยงานสอน ปีการศึกษา 2567

(Teacing Assistant Skills Training)

นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2567

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 11 กรกฏาคม 2567

  นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2567

 
3. นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2567

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2567

  นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2567

 
4. นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2567 (Class Action Research)

 

 ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2567   ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2567  
5. ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 
ปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 – 10 กรกฏาคม 2567   ยกเลิกการรับสมัครทุนฯ  
6. การรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ สอวน. เข้าศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ มก.
(TCAST รอบที่ 1 Portfolio)
ปีการศึกษา 2567

 

       
7. การรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project ) เข้าศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ มก.
(TCAST รอบที่ 1 Portfolio)
ปีการศึกษา 2567