,

นโยบายทุนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 25 November 2022

ข้อมูลนโยบายทุนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ -> ปีการศึกษา 2565 
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายทุนคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 นโยบาย โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ นโยบาย/ประกาศ ภาคต้น ภาคปลาย
รับสมัคร ผลการพิจารณา รับสมัคร ผลการพิจารณา
1. นโยบายทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
(Undergraduate Research Matching Fund : URMF)

   
2. นโยบายทุนเพื่อการฝึกทักษะด้านการช่วยงานสอน ปีการศึกษา 2565

(Teacing Assistant Skills Training)

  หมดเขต 19 มกราคม 2566  
3. นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565   หมดเขต 19 มกราคม 2566  
4. นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565 (Class Action Research)     หมดเขต 19 มกราคม 2566  
5. ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 
ปีการศึกษา 2565
  หมดเขต 19 มกราคม 2566  
6. ทุนสำหรับนิสิตที่ผ่านโครงการ สอวน. เข้าศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ มก. 
ปีการศึกษา 2566
    หมดเขต 27 กรกฏาคม 2566  
7. การรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มก. (TCAST รอบที่ 1 Portfolio)
ปีการศึกษา 2566
  หมดเขต 9 มกราคม 2566