นโยบายทุนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 20 June 2024

ข้อมูลนโยบายทุนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ -> ปีการศึกษา 2567  |  ปีการศึกษา 2566  |  ปีการศึกษา 2565 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายทุนคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 7 นโยบาย โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ นโยบาย/ประกาศ ภาคต้น ภาคปลาย
รับสมัคร ผลการพิจารณา รับสมัคร ผลการพิจารณา
1. นโยบายทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
(Undergraduate Research Matching Fund : URMF)

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฏาคม 2566

 

  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 12 ธันวาคม 2566
 
2. นโยบายทุนเพื่อการฝึกทักษะด้านการช่วยงานสอน ปีการศึกษา 2566

(Teacing Assistant Skills Training)

นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2566

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2566

  นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 256ุ

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 256ุ

 
3. นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2566

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 11 กรกฏาคม 2566

  นิสิตนำส่งใบสมัครที่ภาควิชา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

ภาควิชาส่งมายัง งานบริการการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2566

 
4. นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566 (Class Action Research)

 

 ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2566   ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566  
5. ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 
ปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 – 10 กรกฏาคม 2566   ยกเลิกการรับสมัครทุนฯ  
6. การรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ สอวน. เข้าศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ มก.
(TCAST รอบที่ 1 Portfolio)
ปีการศึกษา 2567

 

       
7. การรับสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project ) เข้าศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ มก.
(TCAST รอบที่ 1 Portfolio)
ปีการศึกษา 2567