,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 26 July 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร ภาควิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

* อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ