,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อัษฏะวรรณ  อร่ามรักษ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฏะวรรณ  อร่ามรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564