,

ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable Deverlopment Goals: SDG 13 Climate Action

โพสเมื่อ 25 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์มีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ด้านของสหประชาชาติ จึงขอเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ SDG ที่ 13 ในหัวข้อ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) โดยเป็นงานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและการใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”

โดยมี ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล และ อ.ดร. อรรถพล รุจิราวรรณ จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงาน

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้