,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ บุญนาค นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ บุญนาค นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี นิสิตในความดูแลของ ผศ.ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563