🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาว ณิชกมล เอี่ยมประเสริฐกุล
นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการพืชเขตร้อนและนิเวศวิทยา
ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตแห่งสาธารณรัฐเช็ก