,

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกนกอร  อยู่พิทักษ์ ที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 

โพสเมื่อ 4 July 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกนกอร  อยู่พิทักษ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเคมี ที่ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท. ) ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564