,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 2 June 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ สังกัด ภาควิชาสถิติ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563