ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 1 April 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ สังกัด ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563