,

5-7 ตุลาคม 2563 – ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46)

โพสเมื่อ 5 August 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46)

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้หัวข้อ “Power of Science to Achieve SDGs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การประชุมวิชาการ STT 46 ประสบความสำเร็จ คณะกรรมการดำเนินงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ STT 46 มายังท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อจักได้เป็นสื่อกลางในการร่วมพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป  ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ STT 46 http://www.scisoc.or.th/stt หรือติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังระบุไว้ด้านล่าง หรือที่ E-mail address : stt46.congress@gmail.com

ขยายเวลารับผลงาน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563

Website : http://scisoc.or.th/stt/index.php