,

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Smooth Brain ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Thaivivat Innovation Camกp 2024

โพสเมื่อ 13 March 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Smooth Brain
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
     1. นายศราวุธ   อินพล                         นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2
     2. นายพาวิน   บุญก่อสร้าง                 นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2
     3. นางสาวชัชรีย์   รัตนไพศาสวงค์     นิสิตคณะบริหารธุรกิจ
 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024
จัดโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ในหัวข้อการประกวด “ประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน” ภายใต้กรอบแนวคิด Innovation for Green Society โดยมีองค์ประกอบของ loT, AI, Big Data หรือ Lifestyle ในการนำเสนอแนวคิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการตระหนักและตื่นตัวอยู่เสมอ และเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยรวมถึงเป็นการอัพเดทองค์ความรู้ปัจจุบันให้แก่เด็กและเยาวชน