การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “How to Grab your First jobs” ให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

โพสเมื่อ 13 March 2024

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัท SGS (Thailand) Limited ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในหัวข้อ “How to Grab your First jobs” ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการนี้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากบริษัท SGS ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ อีกทั้งยังเปิดรับสมัครงานเพื่อให้นิสิตที่กำลังจะจบนี้ได้มีโอกาสในการหางานทำ และเปิดโอกาสในการซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งานอีกด้วย