,

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ จากมูลนิธิทาคาฮาชิ (Takahashi Foundation)

โพสเมื่อ 9 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา พาราพิชัย และ นางสาวศุทธินี ขุมทรัพย์ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ จากมูลนิธิทาคาฮาชิ (Takahashi Foundation) จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ภายใต้หัวข้อการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมันจากโฟมยางธรรมชาติที่มีการเติมผงเปลือกไข่ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 310 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

#sciKU #รางวัลแห่งความภูมิใจ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/