,

หน่วยบริการให้คำปรึกษา สถิติเพื่อการวิจัย เปิดบริการให้ปรึกษาแก่นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

โพสเมื่อ 6 July 2023

ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัยแก่นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยมีนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ และคณาจารย์จากภาควิชาสถิติร่วมกันให้บริการวิชาการด้านสถิติเพื่อการวิจัย ซึ่งในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 นี้ จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ถึง 18 ตุลาคม 2566 ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-11.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 1009 ชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร