ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR) เชิงทฤษฎีและปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับเทคนิค NMR

โพสเมื่อ 29 March 2023

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท BRUKER SWITZERLAND AG และ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับเทคนิค NMR จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ให้กับนิสิต คณาจารย์ และ ผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเสริมสร้างทักษะความรู้ และเทคนิคการใช้งานเครื่อง NMR ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่ทำอยู่ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

ลงทะเบียนภาคทฤษฏี : https://forms.gle/jWde9hNMDQKZ6yep7
ลงทะเบียนภาคปฏิบัติ : https://forms.gle/sGs4QUTKzdoA6fvXA

posterรายละเอียดโครงการกำหนดการ

1. หลักการและเหตุผล
          เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสาร ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการใช้เครื่อง NMR อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมกับบริษัท BRUKER SWITZERLAND AGและ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและการใช้งานเครื่อง NMR เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และและเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิค 1D และ 2D NMR ให้กับนิสิต คณาจารย์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิค การวิเคราะห์โดยเครื่องNMR
          2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้

3. ผู้ดำเนินโครงการ
          ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. บุคคลเป้าหมาย
          นิสิตทุกระดับชั้น นักวิจัย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และ บุคคลทั่วไป

5.จำนวนรับสมัคร
          ภาคบรรยายจำนวน 100 คน
          ภาคปฏิบัติการ 20 คน รับเฉพาะนิสิต นักวิจัย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น

6. ระยะเวลาและสถานที่
          * วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
             ณ ห้อง 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          * วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
            ณ ห้องปฏิบัติการ NMR ชั้น 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. วิทยากร
          คุณขวัญชัย คงวัฒนานนท์
          ตำแหน่ง Director of Sales, Southeast Asia & Taiwan & Oceania
          คุณมงคล ประวัติบริสุทธิ์
          ตำแหน่ง Sales & applications  บริษัท BRUKER SWITZERLAND AG

8. วิธีดำเนินการ
          1. ดำเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติจัดโครงการ
          2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
          3. จัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการใช้งานเครื่อง NMR
          ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกับงานวิจัยที่ทำอยู่ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
          ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ มากกว่า 4.0