,

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง The Best Scientist in Kasetsart University จากการจัดอันดับ AD Scientific Index Ranking for Scientists 2021

โพสเมื่อ 8 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ The Best Scientist in Kasetsart University จากการจัดอันดับ AD Scientific Index Ranking for Scientists 2021 (https://www.adscientificindex.com) ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ: Yeast Taxonomy, Diversity & Fermentation