เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2565 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

โพสเมื่อ 25 July 2022

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีแนวปฏิบัติในการขอรับทุน ดังนี้

คำชี้แจงประกาศ URMFแบบเสนอขอรับทุน URMF ออนไลน์
คำชี้แจง :
          1. นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงนามกำกับให้เรียบร้อย
          2. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม Online ให้ครบถ้วน โดยใช้ email@live.ku.th ในการล๊อคอิน  เท่านั้น!!!
          3. แบบฟอร์มจะส่งไปยัง email@live.ku.th ของนิสิต หลังจากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มที่ได้รับจากไฟล์แนบใน email พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (สามารถใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้)
          4. หากนิสิตตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในแบบฟอร์ม สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยกลับไปกรอกแบบฟอร์มซ้ำใหม่อีกครั้งและรอรับแบบฟอร์มผ่านทาง email@live.ku.th ของนิสิตอีกครั้ง 
          5. หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ ให้ค้นหาที่ spam mail หรือ junk mail
          6. นิสิตส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ภาควิชา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
          
ภาควิชารวบรวมเอกสารนำส่งงานบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลทุน URMF
คุณนวรัตน์ สามารถ โทร. 02-562-5555 ต่อ 646142 Email: fscimnr@ku.ac.th
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณทองจินดา  แก้วอาษา
Add line : แจ้งปัญหาการสมัครทุน URMF @533ovjsq  https://page.line.me/533ovjsq
  หมดเขตรับสมัคร
   ภาคต้น ภาคปลาย
1. ส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารการสมัครที่ภาควิชา 25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566
2. ภาควิชารวบรวมเอกสารนำส่งงานบริการการศึกษา 11 สิงหาคม 2565 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน 11 มกราคม 2566 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน