เปิดให้นิสิต e-poster และ clip vdo ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

โพสเมื่อ 8 May 2023

 1. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม Online ให้ครบถ้วน https://forms.office.com/r/RWU0N9d6MW  โดยใช้ account@live.ku.th ในการล๊อคอิน  เท่านั้น!!!
  • account@live.ku.th คือ ชื่อ account อันเดียวกันกับ @ku.th แค่เปลี่ยนจาก @ku.th เป็น @live.ku.th
  • Password เดียวกับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายใน มก.
  • ห้ามใช้ของเพื่อน มิเช่นนั้น ข้อมูลเราจะทับข้อมูลของเพื่อน
 1. นิสิตจะต้องกรอก รหัสนิสิต ให้ตรงกับที่เคยให้ไว้ในฐานข้อมูล ตอนที่ส่งแบบเสนอขอรับทุน URMF
 2. จัดทำ e-poster และ clip vdo งานวิจัย ตาม Format ที่คณะกำหนด  ระบบจะเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาเห็นชอบ
 3. เตรียมไฟล์ e-poster และ clip vdo โดย ตั้งชื่อไฟล์เป็น รหัสนิสิต
  • e-poster  รหัสนิสิต .pdf    เท่านั้น
  • clip vdo    ขอให้อัพโหลด clip vdo การนำเสนอผลงานเข้าสู่ onedrive หรือ google drive ส่วนตัวของนิสิต นำลิงค์ clip vdo presentation ที่อัพโหลด มากรอกในแบบฟอร์ม
  • อย่าลืม !!! เลือกการ แชร์ clip vdo แบบ anyone with the link can view เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเปิดไฟล์ผ่านลิงค์ได์
 4. email ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น email@live.ku.th เท่านั้น!!!
  (ดูได้จาก https://directory.ku.ac.th/ver3/index.php) นำมากรอกในแบบฟอร์ม
 5. หลังจาก กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” แล้ว  ขอให้นิสิตแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เข้าไปตรวจผลงาน
 6. อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจผลงาน ว่า ผ่าน / มีข้อแก้ไข   หากนิสิตได้รับ เมล์ ว่ามีข้อแก้ไข ขอให้นิสิต แก้ไขผลงานตามคำแนะนำให้เรียบร้อย จนกว่าจะได้รับ เมล์ ว่า ผ่าน
 7. หลังจาก อ.ที่ปรึกษา approve ผลงานแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผล ได้ที่ https://kasets.art/agwcPP 

ผลงาน หมดเขตการส่ง ลิงค์แบบฟอร์ม ตรวจสอบผลการส่ง
หลักสูตรปกติ
ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566


https://forms.office.com/r/68Sep8XH2W

 

e-poster และ clip vdo ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566
https://forms.office.com/r/RWU0N9d6MW

https://kasets.art/agwcPP