,

“ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 17 February 2023

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก ทุนโครงการ สควค. หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 4 ประเภทที่ 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภทที่ 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตาม QR code

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทุนโครงการ สควค. https://www.ipst.ac.th/unit-psmt

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ฝ่าย สควค. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 7619 – 7622 อีเมล : psmt@ipst.ac.th