,

ปิดระบบรับสมัคร สอวน. ชำระเงินค่าสมัครได้ถึง 8 สิงหาคม 2665!!!

โพสเมื่อ 4 July 2022

ขยายเวลา…ชำระค่าสมัครสอบ
สอวน. วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบในครั้งนี้”

ปิดระบบรับสมัครแล้ว!!!

นักเรียนสามารถชำระค่าสมัครสอบได้ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ด้วยทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) วิชา ฟิสิกส์, เคมี, คอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ: วิชาคณิตศาสตร์, วิชาชีววิทยา  ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบการรับสมัคร คัดเลือก และฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันฯ ในวิชาเหล่านี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 4210 หรือ 4220 และทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการ เปิดระบบ ปิดระบบ
ดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565
นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (bill payment) ที่ได้รับจากอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ไปชำระเงิน ณ เคานท์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร
18 สิงหาคม 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ
28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบข้อเขียน วิชา ฟิสิกส์, เคมี, คอมพิวเตอร์
29 กันยายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่าย 1
29 – 30 กันยายน 2565 ส่งแบบแสดงความจำนงการเข้าค่าย
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มออนไลน์จะปรากฏขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

ปิดระบบรับสมัครแล้ว!!!

นักเรียนสามารถชำระค่าสมัครสอบได้ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2565

2. ตรวจสอบ email ตอบรับยืนยันการสมัคร ที่ระบบดำเนินการส่งไปยังที่อยู่ email ที่ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์

ในอีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร และ ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) เป็นไฟล์ PDF แนบท้ายอีเมล

กรณีไม่ได้รับ email ตอบรับการสมัครจากระบบ

กรณีไม่ได้รับ email ตอบรับการสมัครจากระบบ  เช่น ระบุที่อยู่ email  ผิด สะกดโดเมนผิด email  ถูกปิดใช้งาน เป็นต้น 

ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง  แต่ต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนให้เหมือน ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องระบบนำไปแก้ไขอัตโนมัติ

ปิดระบบรับสมัครแล้ว!!!

นักเรียนสามารถชำระค่าสมัครสอบได้ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2565

3. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) 

4. นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่พิมพ์แล้ว ไปชำระเงินได้ที่เคานท์เตอร์สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. นำใบแจ้งการชำระเงินที่ประทับตราชำระเงินจากธนาคารมาแสดงด้วยในวันสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่ายที่ 1/2565 โครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานะการชำระเงินจะปรับปรุงในวันทำการถัดไป
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ของผู้สมัครสอบฯ จะได้รับการปรับยอดในวันทำการถัดไป

ลิงก์ด่วน สอวน.

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141 – 646145 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป), 646139 (ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร)
ที่อยู่อีเมล sci-edu@ku.th