,

การรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 15 June 2021

ด้วยทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) วิชาชีววิทยา และ วิชาเคมี ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เพิ่มช่องทางการชำระค่าสมัครสอบเอกสารประกาศสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ: วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์ และ วิชาคอมพิวเตอร์ ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบการรับสมัคร คัดเลือก และฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันฯ ในวิชาเหล่านี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 4210 หรือ 4220 และทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ เปิดระบบ ปิดระบบ
ดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (bill payment) ที่ได้รับจากอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ไปชำระเงิน ณ เคานท์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มออนไลน์จะปรากฏขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

2. ตรวจสอบอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ที่ระบบดำเนินการส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์

  • Gmail.com (รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ใช้ระบบ Google Apps for Business/Education)
  • Outlook.com (รวมถึง Hotmail, Windows Live และอีเมลอื่นๆ ของ Microsoft)
  • Yahoo! Mail
  • iCloud
  • บริการอีเมลอื่นๆ ที่ผู้สมัครเลือกรับอีเมลจากระบบ

ในอีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร (ข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแสดงเฉพาะชื่อจริง อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น) และ ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) เป็นไฟล์ PDF แนบท้ายอีเมล

กรณีไม่ได้รับอีเมลตอบรับการสมัครจากระบบ (เช่น ระบุที่อยู่อีเมลผิด สะกดโดเมนผิด อีเมลถูกปิดใช้งาน เป็นต้น) คลิกปุ่มด้านล่างนี้เพื่อขออีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ ฉบับใหม่จากระบบ

ห้ามเข้าแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ ใหม่ เนื่องจาก ข้อมูลการสมัครสอบใหม่ของท่านจะเป็นโมฆะ ไม่ถูกบันทึกโดยระบบ

3. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ที่ผู้สมัครได้รับจากอีเมลตอบรับการสมัคร ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป หรือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ความละเอียด 1,200 dpi ขึ้นไป

4. นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่พิมพ์แล้ว ไปชำระเงินได้ที่เคานท์เตอร์สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. นำใบแจ้งการชำระเงินที่ประทับตราชำระเงินจากธนาคารมาแสดงด้วยในวันสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่ายที่ 1/2564 โครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครโครงการไปแล้ว
ขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน ติดตามการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้ง 

รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น
รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากอีเมลตอบรับจากระบบ (ที่แนบไฟล์ Bill Payment) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของตัวนักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถานะการชำระเงินจะปรับปรุงในวันทำการถัดไป
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ของผู้สมัครสอบฯ จะได้รับการปรับยอดในวันทำการถัดไป

ลิงก์ด่วน สอวน.

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141 – 646143 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป), 646139 (ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร)
ที่อยู่อีเมล fscitdp@ku.ac.th